Loading...

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR 2018-11-07T10:14:09+00:00

Hva er BREEAM?

Hva-er-breeam-toppBREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hvorfor BREEAM-sertifisere ditt prosjekt?

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finasiell risiko

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM –  Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.

Du kan laste ned den tekniske manualen BREEAM-NOR nederst på denne siden. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen. Den norske versjonen er en oversettelse av den engelske manualen.

Vedlegg

BREEAM-NOR 2016

 BREEAM-NOR Technical manual (eng.)

 BREEAM-NOR teknisk manual (norsk)

Oppsummering BREEAM-NOR 2016

BREEAM-NOR 2012

 BREEAM-NOR Technical manual

 BREEAM-NOR teknisk manual

 Endringslogg v 1.1

BREEAM-NOR-manualen

BREEAM-NOR manualen er inndelt i 9 miljøområder pluss innovasjon:

  1. Ledelse og administrasjon
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR revisor.

Ved behov for prosjektspesifikke avklaringer kan revisor sende inn tekniske avklaringer eller tekniske spørsmål om manualen til tech@ngbc.no. Enkle spørsmål vil som regel bli henvist til manualen og/eller FAQ. Andre spørsmål sendes post@ngbc.no. NGBC vil svare fortløpende.

Ved større endringer i struktur og innhold, vil BREEAM-NOR manualen bli revidert, og en ny versjon vil bli utarbeidet. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år. Gjeldene versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Dersom du vurderer å benytte BREEAM-NOR på et prosjekt, anbefaler vi at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Det er kun revisor som kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt hos NGBC. Vi anbefaler å engasjere revisor og registrere prosjektet tidlig i planleggingsprosjektet. Ved registrering låses kriteriesettet. Endringer i kriterier etter dette har ikke tilbakevirkende kraft. Kriteriene blir dermed forutsigbare.

For at BREEAM-NOR prosessen skal gå så smidig som mulig anbefaler vi at både byggeier, prosjekteringsgruppen og andre involverte setter seg inn i BREEAM-NOR så tidlig som mulig i prosessen. NGBC tilbyr kurs som kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med BREEAM-NOR:

 • BREEAM-NOR innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR.
 • BREEAM-NOR bestillerkompetanse: Gjør deg i stand til å rigge og gjennomføre et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt som skal BREEAM-NOR-sertifiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Kurset er spesielt rettet mot byggeiere, utviklere, prosjekt- og prosjekteringsledere
 • Prosjektspesifikt innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR. Skreddersys for å gi det aktuelle prosjektet innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å få gode BREEAM-NOR-karakterer og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves.

Se våre kurs for flere kursalternativer

Hva slags prosjekter kan BREEAMes

BREEAM-NOR-kriterier er utviklet for nybygg og rehabilitering av

 • kontor
 • industri (inkl. lager)
 • varehandel (inkl. restauranter og kjøpesenter)
 • undervisningsbygg (inkl.barnehager, skoler, oguniversitet).
 • bolig

Alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan sertifiseres, men andre bygningstyper enn de nevnt over må få utarbeidet et tilpasset kriteriesett under ordningen BREEAM-NOR Bespoke.

Innredningsprosjekter kan også sertifiseres gjennom et forenklet kriteriesett, både innenfor BREEAM-NOR og BREEAM-NOR Bespoke.

Hvilket nivå?

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Generelt kan vi si at gevinstene ved sertifisering er mer avhengig av at bygget gjennomgår en sertifisering enn at det oppnår et sertifikat på et høyt nivå. Dette fordi:

 1. Et sertifikat er en tredjepartskontroll på at bygget har vesentlige kvaliteter. Det ligger en robusthet i systemets minstestandarder og vekting av poeng, slik at også bygg med laveste sertifiseringsnivå vil ha vesentlige dokumenterte kvaliteter.
 2. En sertifiseringsprosess vil bidra til at man vurderer viktige kvalitetsområder. Det fører også til bedre struktur og orden i prosjektet, krav om tverrfaglig samarbeid og tidligfaseplanlegging. Dette vil være til fordel for både prosjektet og det ferdige bygget.

Aktører som etterspør sertifikat, som investorer, banker og forsikringsselskap, stiller som regel kun krav til at bygget er sertifisert, ikke til et bestemt sertifiseringsnivå. Dette fordi alle nivåer viser dokumenterte kvaliteter. Det er imidlertid usikkert om leietakere vil stille krav om et høyere sertifiseringsnivå, særlig hvis de ikke kjenner systemet og vet hva de ulike nivåene betyr.

Hvilket sertifikat?

Ferdigstillelsessertifikat er obligatorisk, men man kan også ta ut et sertifikat for design- og prosjekteringsfasen. Dette er frivillig, men anbefales. Ved å teste ut planlagte løsninger gjennom en sertifiseringsprosess i tidligfase er det lettere for prosjektet å justere løsninger og dokumentasjonskrav enn hvis man oppdager avvik i forhold til BREEAM-NOR kravene sent i byggefasen.

Hva koster det å sertifisere?

For å få et BREEAM-NOR sertifikat betaler byggherren først en registreringsavgift og deretter en sertifiseringsavgift når revisorrapporten sendes inn til QA (kvalitetssjekk).

Kostnaden avhenger av størrelse på prosjektet og dekker bistand fra NGBC og BRE til selve sertifiseringen.

I tillegg må byggherre engasjere en ekstern BREEAM-NOR revisor. Revisors kostnader er et kontraktsforhold mellom revisor og byggherre og baseres på revisors tilbud. Det kan være en fordel å innhente tilbud fra flere revisorer. Det anbefales å innhente både timepris og anslått omfang med tak for medgått tid. Det kan være vanskelig for revisor å gi fastpris da omfanget av jobben varierer avhengig av arbeidsdeling mellom revisor og prosjekterende og hvorvidt prosjektet har med en BREEAM-NOR AP.

NGBC har per i dag kun enkeltstående erfaringer å vise til når det gjelder eventuelle kostnader og besparelser forbundet med BREEAM-sertifiseringen og tiltak iverksatt for å oppnå denne. Det finnes imidlertid tilgjengelige kostnadstall fra England.

Under finnes priser for registrering og sertifisering av BREEAM-NOR prosjekter. Prisen er oppgitt i norske kroner og avhenger av størrelse på prosjektet. Kostnaden dekker bistand fra NGBC og BRE til selve sertifiseringen. Det er kunde/utviklers medlemskap og størrelsen på prosjektet som avgjør prisen. Pris for utviklere som ikke er medlem i NGBC er angitt i parentes. Alle prisene er eks.mva.

Registrering:
Alle størrelser – kr. 19.000,- (kr. 30.000,-)

Sertifisering*:
Inntil 5.000m² – kr. 38.500,- (kr. 64.000,-)
5.000< 50.000m² – kr. 64.000,- (kr. 106.000,-)
>50.000 m² – kr. 95.500,- (kr. 159.000,-)

*Prisen dekker ikke kostnad til BREEAM-NOR revisor og plakett. Ved spørsmål kontakt post@ngbc.no 

På oppdrag fra NGBC har Kunstneren Trond Nordahl i Medicineheads utviklet en utsmykning i form av et symbol til bruk for ferdigstilte BREEAM-bygg som tydelig viser den miljøprestasjonen bygget har oppnådd. Utsmykningen ble første gang integrert på Fornebu S hvor det er skåret inn i granittsteinene med vinkelsliper på utsiden av bygget. I tillegg til spesialtilpassede utgaver, tilbyr vi en standardutgave av løsningen i form av en plakett.

Plaketten er 40×40 cm, laget i rustfritt stål med sertifiseringssymbolet skåret ut i glassklar akryl. Prisen på løsningen er kr 6.500,-. Det er også mulig å bestille plaketten i andre materialer og størrelser eller man kan om ønskelig integrere symbolet i bygget på andre måter. Muligheten er utallige – Kun fantasien setter grenser.

Last ned mer informasjon om løsningen.

Brukere av BREEAM-NOR kan benytte BREEAM-NOR-logoen i tråd med regler gjeldene for fellesmerke BREEAM-NOR og designmanual gjeldene for BREEAM. Du kan få BREEAM-NOR tilsendt i eps-format ved henvendelse til post@ngbc.no.

Last ned logo i jpg-format

Mer informasjon og oversikt over godkjente BREEAM-NOR revisorer og AP-er finner du på denne siden.

BREEAM-NOR Bespoke

BREEAM-NOR 2016 dekker følgende byggkategorier og kombinasjoner av disse: varehandel, kontor, industri, utdanning og bolig. For andre typer prosjekter (f.eks. hotell, kombinasjonsbygg, idrettshall o.l.) eller større kombinasjonsprosjekt med flere byggtyper i ett, kan et prosjekt få tilpassede kriterier (Bespoke). Bespoke kan også benyttes for mindre rehabiliteringsprosjekter/innredningsarbeider.

Hva du må gjøre for å få tilpassede kriterier?

Prosjektet bør ha kommet så langt at det foreligger plantegninger og rombeskrivelser. Dette fordi Grønn Byggallianse trenger en del informasjon om prosjektet for å kunne utvikle kriterier.

 1. Vurderer du å benytte BREEAM-NOR Bespoke på et prosjekt, kan du kontakte bespoke@byggalliansen.no for tilbud på et tilpasset kriteriesett.
  I emnefeltet skriver du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier. AP, revisor eller utviklers representant kan be om å få utviklet Bespoke-kriterier.
 2. Grønn Byggallianse returnerer så et skjema som må fylles inn. Vennligst fyll inn skjemaet så nøyaktig som mulig. Ferdig utfylt skjema returneres til Grønn Byggallianse  sammen med tilhørende plantegninger og rombeskrivelser. På bakgrunn av dette gir Grønn Byggallianse et tilbud på utviklingen av kriteriesett for prosjektet. Kostnaden er avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet og varierer mellom 36-170.000,- eks.mva.
 3. Ved signering av tilbudet fra Grønn Byggallianse vil Grønn Byggallianse starte arbeidet med å utvikle kriteriesett. Å utvikle kriteriesett kan være krevende og de er derfor anbefalt å sette av god tid til denne prosessen.
 4. Kun prosjekter med signert avtale for utarbeidelse av BREEAM-NOR Bespoke-kriterier kan registreres. Registrering gjøres som regel etter at kunden har mottatt endelig kriteriesett og pre-analyseskjema, men kan også gjøres etter Grønn Byggallianse har mottatt signert tilbud. Det er kun BREEAM-NOR revisorer som kan registrere BREEAM-NOR prosjekter. Registreringskostnader for BREEAM-NOR Bespoke-prosjekter er tilsvarende normale BREEAM-NOR prosjekter.
Et kriteriesett utarbeides på grunnlag av informasjon fra prosjektet. Det skal blant annet foreligge en fullstendig utfylt «BREEAM Bespoke Application Form», plantegninger for prosjektet og annen informasjon som beskriver prosjektet.

Før arbeidet kan starte må kunden signere et tilbud fra Grønn Byggallianse.

Prosessen kan beskrives på følgende måte:

For å starte en Bespoke-prosess sender du en henvendelse til bespoke@byggalliansen.no.
I emnefeltet setter du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier.

Ofte stilte spørsmål om materialer i BREEAM-NOR v.1.1. (2012)

Nei, det finnes ikke BREEAM-NOR godkjente produkter.
Det finnes derfor heller ikke produkter som er «Very Good» eller «Excellent».

Siden det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter hvorfor får produsentene/leverandørene spørsmål om de har BREEAM-NOR godkjente produkter?
Sannsynligvis er de som stiller spørsmål ikke godt nok kjent med kravene i manualen.

Et enkeltprodukt gir ingen poeng i BREEAM-NOR, men et produkt kan bidra til at bygget oppnår et eller flere poeng under emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materiale.
 1. Informer om at det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter. Henvis f.eks. til disse spørsmålene på NGBCs nettside.
 2. Sjekk om produktet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materialer
  Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.
 3. Dersom produktet omfattes av kravene (se spørsmål nedenfor), utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.
 4. Dersom produktet ikke omfattes av kravene, kan det være fornuftig å utarbeide et dokument el.l. som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Dette dokumentet kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.
Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om at de skal dokumentere om et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR. NGBC anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravet til HEA 9, MAT 1 og MAT 5 samles/utarbeides og at de legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for. Det finnes mange eksempler på at produsenter har gjort dette, for eksempel Weber.
Det eneste minimumskravet som stilles, er til produkter i gitte produktgrupper (se nedenfor) om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen (MAT 1.5 Miljøgifter).
Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

For å oppnå «Very good», «Excellent» eller «Outstanding» må prosjektet tilfredsstille kravene i HEA 9. Derfor er det mange prosjekter som setter krav til produkter at de må tilfredsstille HEA 9.

HEA 9 omfatter følgende produkter (tabell 5.5 s. 108 i BREEAM-NOR manualen):

 • Interiørmaling og lakk (kravene står ikke i tabell 5.5, men under pkt. 3. på s. 107 i BREEAM-NOR manualen)
 • Trepaneler (sponplater, fiberplater inkl. MDF, OSB, sementbundne sponplater, kryssfiner, heltrepanel og akustikkplater)
 • Trekonstruksjoner (limtre)
 • Tregulv inkl. parkettgulv
 • Halvharde gulvbelegg, tekstilgulvbelegg og laminatgulv (vinyl/linoleum, kork og gummi, teppe og laminatgulv)
 • Himlingsplater
 • Gulvlim
 • Fugemasse
 • Veggkledninger (ferdige tapeter, veggkledninger i vinyl og plast, tapet som skal dekoreres, veggkledning for hard belastning og tekstile veggkledninger)

Andre produkter er ikke omfattet av kravet i HEA 9.

For hver av produktgruppene er det henvist til ulike produktstandarder og hvilke krav produktet må oppfylle. Dersom et produkt ikke omfattes av en produktstandard, er den ikke aktuell for det produktet. Dette må du som produsent vurdere.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • Sertifikat(er) som viser at kravene er overholdt.
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).,
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.
MAT 1 omfatter:

 • MAT 1.1 Klimagassberegninger (se s. 231 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer
  (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.1 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav for produsent: EPD.

 • MAT 1.2 LCA (livssyklusanalyser, se s. 232 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer (tabell 9.1 s. 232 i BREEAM-NOR manualen):
 • Yttervegg
 • Vinduer
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulvbelegg (inkluderer også tregulv, parkett, tepper og fliser)
 • Utvendig harde dekker

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.2 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Produkter kan kun indirekte bidra til poeng for dette delemnet.
Dokumentasjonskrav: EPD. Annen dokumentasjon kan også aksepteres dersom livsløpsvurdering for produktet er beskrevet.

 • MAT 1.3 EPD – Miljødeklarasjoner (se s. 233 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer
  (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.3 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav: EPD.

 • MAT 1.4 Ytelseskrav til bygningsprodukter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.4 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med én dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EPD og produktet får karakter 1-6 vurdert etter ECOproduct-metoden
 • Svanemerket
 • EU Ecolabel (tidligere EU Blomsten)
 • MAT 1.5 Miljøgifter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen)
  Minimumskrav til produkter i gitte produktgrupper om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen.
  Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:
 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om at fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

MAT 5 omfatter følgende materialer som skal være innkjøpt på ansvarlig måte for å få poeng:

 • Murstein (herunder lettklinkerblokk, teglstein og annen keramikk samt mørtel og puss)
 • Harpiksbaserte komposittmaterialer og materialer, herunder glassfiberarmert plast og polymerpuss
 • Betong (herunder prefabrikkert betong og plasstøpt betong, betongblokker, belegningsstein, heller, påstøp, osv.)
 • Fliser
 • Glass
 • Plast og gummi (herunder takmembran av EPDM, TPO, PVC og VET og polymerpuss)
 • Metaller (stål, aluminium osv.)
 • Naturstein, bygningsstein og skifer
 • Trevirke, trekompositt og trepaneler (herunder limtre, kryssfiner, OSB, MDF, sponplate og sementbundne sponplater)
 • Gipsplater og gips
 • Isolasjonsmaterialer
 • Asfaltholdige materialer som f.eks. takmembraner og asfalt
 • Andre mineralbaserte materialer, herunder fibersement og kalsiumsilikat
 • Produkter med resirkulert innhold

Tilbehør, lim og tilsetningsstoffer skal ikke vurderes.

Ansvarlig innkjøp vil si at produkter er kjøpt fra produsent og forsyningskjede som har 3. parts sertifisert miljøstyringssystem. Produsent av et produkt må derfor ha et 3. parts sertifisert miljøstyringssystem for å kunne bidra til å oppnå poeng under dette emnet. For trevirke er det ikke krav om miljøstyringssystem, men dokumentasjon på at trevirke er innkjøpt på lovlig måte må legges frem.

Dokumentasjon:

 • ISO 14001-sertifikat for både produsent av produktet og fra forsyningskjeden
 • Kun for trevirke: FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC, MTCC, Verified, SGS, TFT
 • EMAS-sertifikat
 • Miljøfyrtårn-sertifikat

NB! For dette emnet er ikke dokumentasjonskravene sidestilt. Se tabell 9.3 s. 252 i BREEAM-NOR manualen for mer informasjon.

BREEAM In-Use

hva_er_breeam_in-use_syklusBærekraft i eksisterende yrkesbygg.

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett.

Hvorfor benytte BREEAM in-Use?                                                                                        

BREEAM In-Use kan bidra til å:

 • Gi en oversikt over en porteføljens totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling
 • Redusere miljøbelastning gjennom eiendoms- og ledelsesrelaterte tiltak
 • Redusere driftskostnader
 • Gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
 • Øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
 • Øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
 • Tiltrekke investorer og leietakere
 • Tredjepartsverifisere oppnådde resultater

in-use-sertifikatoversikt

På hvilke typer bygg kan BREEAM In-Use benyttes?                                                    

BREEAM In-Use International Online kan benyttes på alle type yrkesbygg.

Er BREEAM In-Use nasjonalt tilpasset?                                                                                

BREEAM In-Use er et internasjonalt harmonisert system som i dag benyttes i mer enn 25 land. Verktøyet er ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.       

Hvordan fungerer det?                                                                                                                

BREEAM In-Use er et online-verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere et byggs eller byggporteføljes miljøytelse. Et dynamisk scoringsplattform og et reportasjeverktøy gjør det enkelt å få en oversikt over miljøbelastningen og forbedringspotensialet til et enkeltbygg eller hele porteføljer.

Besøk BRE sine nettsider for ytterligere informasjon om BREEAM In-Use, den teknsiske manualen, statistikk, casesudier m.m.

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier BREEAM In-Use-verktøyet og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use prosjekter.

Alle tekniske henvendelser vedrørende registrering og sertifisering av BREEAM In-Use prosjekter sendes direkte til BRE på epost til breeaminuse@bre.co.uk.

Den tekniske manualen BREEAM In-Use International (SD221) beskriver  miljøklassifiseringsstandarden som eksisterende yrkesbygg kan vurderes mot for oppnå et BREEAM In-Use International sertifikat.

NGBC ønsker å støtte norske brukere av BREEAM In-Use og har derfor oversatt den tekniske BREEAM In-Use manualen i en egen norsk versjon. Dette dokumentet er kun veiledende. Vær oppmerksom på at ved revisjon vil bygget bli vurdert av BRE Global Ltd i henhold til den engelskspråklige manualen (SD221). BRE Global/NGBC påtar seg ikke ansvar for eventuelle forskjeller mellom den engelskspråklige manualen (SD 221) og den norske veilederen.

NGBC arrangerer egne introduksjonskurs som er laget for å veilede nye brukere i hvordan man bruker BREEAM In-Use Online på best mulig måte. Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM in-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne interne ressurser med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Dersom hele driftsorganisasjoner skal benytte BREEAM In-Use, anbefaler vi et bedriftsinternt BREEAM In-Use introduksjonskurs. Ta kontakt på post@ngbc.no for mer informasjon.

Kostnadene forbundet med en BREEAM In-Use registering og sertifsiering betales direkte til BRE. Se gjeldende priser her
Se BRE Global for en oversikt over norske BREEAM In-Use revisorer.

BREEAM Communities

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Arbeidet med å tilpasse BREEAM Communities til norske forhold ble igangsatt i 2013.

Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den engelske versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England. NGBC kan tilby prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities kursing og veiledning i bruk av systemet i Norge.

Den tekniske manualen for BREEAM Communities er tilgjengelig for nedlasting her.

Tilrettelegging

NGBC arbeider med å senke brukerterskelen for BREEAM Communities i Norge, ved å implementere følgende tiltak:

 • Felles bespoke (tilrettelagt prosess) for seks norske prosjekter gjennomføres i 2016. Se her for mer informasjon om prosjektene og prosessen.
 • Kursopplegg tilpasset et norsk marked (både private og offentlige aktører). Følg med på ¨vår kurskalender eller ta kontakt med oss.
 • Norsk veileder som forklarer hvordan BC brukes i Norge og bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører. Veilederen ble lansert høsten 2016 og kan lastes ned her.

Hvem passer BREEAM Communities for?

BREEAM Communities er tilpasset private og offentlige utbyggere med som har bærekraftsambisjoner og som skal utvikle et område med blandede formål. Verktøyet er også velegnet for kommunale aktører som ønsker å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis,- BC-metodikken kan brukes for å konkretisere målsettinger kommunen har for et område og legge til rette for godt samarbeid med private utviklere.

Sentrale egenskaper BREEAM Communities (BC)

 • BC er en metodikk som setter mål i Plan- og bygningsloven (PBL) i system, systemet gir veiledning i hvordan gå frem for å oppnå klare og målbare resultater. Ingen kriterier går på tvers av PBL/norsk planpraksis, men en del kriterier strekker seg noe lengre/har strengere og mer detaljerte krav.
 • BC er et prosessverktøy for å sikre at bærekraftsdimensjoner blir ivaretatt og dokumentert i en planprosess. Systemet stiller krav til planer/strategier innenfor en rekke tema, bl.a. medvirkning, energi, økologi, transport. Strategiene krever refleksjon rundt resultater som skal oppnås, prioriteringer, virkemidler/metoder. I steg 2 og 3 skal strategiene følges opp. Her kreves forpliktelse gjennom avtaler og referater. Dette bidrar til konkretisering av målsettinger, gjør målsettinger til mer enn bare visjoner.
 • Dialogverktøy: gjennom utstrakt bruk av dialog, er formålet å bidra til å skape enighet. BC er et verktøy for å skape enighet mellom flere parter om hovedløsninger på et tidlig stadium i en planprosess.
 • Forpliktelse: Mange kriterier krever skriftlig forpliktelse fra utbygger og/eller leverandører på at et visst ambisjonsnivå skal oppnås. Dette reduserer risiko for at ambisjoner som blir lagt fram i tidlig fase ikke blir fulgt opp.
 • Svært stor andel av kriteriene kan svares ut i normal norsk planprosess (Planprogram, KU, reguleringsbestemmelser, temaplaner/formingsveiledere/kvalitetsprogram, utbyggingsavtaler)
I forbindelse med utvikling og videreutvikling av BREEAM-NOR har representanter på tvers av bygge- og eiendomsnæringen engasjert seg på frivillig basis med med sin kunnskap og kompetanse. For NGBC er det viktig med en bred tilnærming som sikrer forankring og engasjement i hele verdikjeden i byggeindustrien, konsensus hele veien og et produkt som bransjen selv har fått tilpasset – av verdi for alle. Takk for alt engasjement!

Under utvikling kan du lese mer om hva som har blitt gjort og hvem som har bidratt til å utvikle BREEAM-NOR, BREEAM-NOR In-Use og BREEAM Communities i Norge.

Les mer om Utvikling

NGBC tilbyr plakett til sertifiserte BREEAM-NOR-bygg
Et BREEAM-sertifikat henger høyt og er noe mange byggeiere er stolte av og opptatt av å synliggjøre for omverdenen. Kunstneren Trond Nordahl i Medicineheads har derfor på oppdrag fra NGBC utviklet en utsmykking i form av et symbol til bruk for ferdigstilte BREEAM-NOR-bygg, som tydelig viser den miljøprestasjonen bygget har oppnådd.

Mer informasjon i lenkene under:

Om plaketten, hvordan du bestiller og kontaktinformasjon finner du her
Standard løsninger, spesialtilpasning og bilder av hvordan symbolet kan brukes finner du her

X